Количка

0 артикула

ПРАВИЛА НА ИГРИ

Официални правила и условия на играта „ВАУЧЕР ЗА 50 лв“


РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

Организаторът на играта “ ВАУЧЕР ЗА  50лв „ наричана за кратко „Играта“, е онлайн магазин www.lorkaart.bg , собственост на  „ЛОРКА ЕООД“ , ЕИК: 201071595 ,  с адрес: гр. Варна, бул. „Атанас Москов“ 12 , наричан за краткост „Организатор“.

Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена или администрирана от Facebook. Вие предоставяте личната си информация на организатора, а не на Facebook. Организаторът си запазва правото да променя този официален регламент при условие, че публично оповести тези промени по същия начин, по който е обявил играта на Интернет страницата си във Facebook: https://www.facebook.com/LORKAART/

Със споделянето на публикацията за играта в личните си Facebook профили и добаване на коментари, отговаряща на поставеното задание, участниците се съгласяват с изложените по-долу официални правила и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ 2. 

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА :

Играта се организира на български език и се провежда на Facebook страницата на организатора на адрес: https://www.facebook.com/LORKAART/

РАЗДЕЛ 3. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА :

Играта стартира на 05.03.2020 г., в 16:00 часа и приключва на 09.03.2020 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си във Facebook: https://www.facebook.com/LORKAART/

РАЗДЕЛ 4. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ :

В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, които приемат условията на настоящите официални правила, с изключение на служители на организатора, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:

В играта има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което отговаря на условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт. За да участват в играта, потребителите трябва да изпълнят всички от следните условия:

А) да харесат Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/LORKAART/

Б) да споделят на своя личен Facebook профил публикацията, която обявява играта.

В) да отговорят на въпроса като коментар под публикацията.

С участието си в играта всеки участник декларира, че се съгласява данните му да бъдат обявени на страница на организатора при евентуално спечелване на награда. Тази регистрация в играта и потвърждението й гарантират включването на участника в играта за предвидените награди, спазвайки условията описани в Раздел 7. Всеки потребител има право само на една регистрация за участие в играта. Всеки потребител има право да участва само, ако е изпълнил всички условия на играта, описани в Раздел 5. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на играта, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат следните действия: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в играта. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на играта.

РАЗДЕЛ 6. 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ :

В края на периода на провеждане на играта, описан в Раздел 3, Организаторът ще предостави 1 награда на победителя в играта. Наградата представлява ваучер за пазаруване в онлайн магазин www.lorkaart.bg на стойност 50 лв. Ваучерът ще бъде предоставен чрез поръчка на стойност 50 лв на страницата на организатора.

РАЗДЕЛ 7. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ :

Печелившите участници ще бъдат избрани от Организатора на случаен принцип, посредством софтуер.

Организаторът ще обяви печелившите участници в края на периода на провеждане на играта на своята Facebook страница. Печелившите участници ще трябва да се свържат с Организатора, за да посочат трите си имена, e-mail адрес и телефон за връзка

Ако печеливш участник не потърси своята награда в срок от 30 дни след обявяването на печелившите от организатора, той губи права върху наградата.

РАЗДЕЛ 8. 

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ :

Наградата ще се дава на участник, който имат право да участват в играта, бил е обявен за печеливш според официалните правила на играта (Раздел 7 от официалните правила),

РАЗДЕЛ 9. 

ОТГОВОРНОСТ:

Организаторът не носи отговорност в случаи, че участник е предоставил грешен и-мейл адрес, телефон за контакти или непълен или неточен адрес за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта или предоставянето на съответната награда.

РАЗДЕЛ 10. 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ: 

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Забранена е продажбата на наградите срещу каквато и да било парична стойност.

РАЗДЕЛ 11. 

ТАКСИ :

Организаторът на играта няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на победителите, с изключение на данъците, които по закон са задължение на организатора на играта.

РАЗДЕЛ 12. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА :

Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на официалните правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на играта се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване на играта.

РАЗДЕЛ 13. 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален спор между организатора и участниците в играта се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спорът се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 14. 

ПУБЛИЧНОСТ С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на играта да обработва предоставените от тях лични данни.

РАЗДЕЛ 15. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ :

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес : https://www.facebook.com/LORKAART/ Включвайки се в играта, участниците дават съгласието си да бъдат задължени към настоящите официални правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.